Webinar volgen?

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder:

Voedingscoach: Maureen Bussmann (Your Silhouette) voedingscoach, handelende als zelfstandig gevestigd voedingscoach, hierna te noemen de voedingscoach;
Cliënt: degene aan wie door de voedingscoach advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de voedingscoach is verwezen;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de voedingscoach wordt uitgeoefend;

Artikel 2: Algemeen
De voedingscoach geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres of online via het e-mail adres info@yoursilhouette.nl, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Basis
De voedingscoach kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van een formele verwijzing door de arts behandelen. In het laatste geval houdt de voedingscoach de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling.

Artikel 4: Verhindering
Bij verhindering dient de cliënt zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de voedingscoach gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen.

Artikel 5: Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de voedingscoach de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De voedingscoach is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Waarbij de voedingscoach zich beroept op het feit dat op elk moment in het kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Artikel 6: Betaling
Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de voedingscoach via bank overschrijving plaats te vinden, maximaal 10 werkdagen na de ontvangst van het factuur. Bij overschrijding van elke 30 dagen, is de voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met 7,50 euro administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de voedingscoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. Consulten in pakketten dienen vooruit betaald te worden en hebben een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar na datum aankoop. Bij voortijdige beëindiging van de begeleiding door de cliënt, vindt er geen terugbetaling plaats van de betaalde pakketten. Bij het aangaan van een deelbetaling bent u verplicht om alle rekeningen te betalen, ook als er tussentijds gestopt wordt door uzelf.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
Het advies van de voedingscoach is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de voedingscoach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de voedingscoach. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de voedingscoach verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de voedingscoach nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de voedingscoach om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de voedingscoach te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De voedingscoach is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
De voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Artikel 9: Uw gegevens
De voedingscoach zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt.

Privacy verklaring
Your Silhouette, gevestigd aan de Heukelenseweg 25, 7418 EC te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.yoursilhouette.nl | Heukelenseweg 25, 7418 EC, Deventer | 06-41822659

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Your Silhouette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam – Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens

– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:

Your Silhouette verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – Gezondheid

Your Silhouette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Your Silhouette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik bewaar over het algemeen 5 jaar uw gegevens. Het gebeurt herhaaldelijk dat mensen terug komen na begeleiding. Het is dan noodzakelijk om de oude gegevens voor de hand te hebben. Facturen en betaalinformatie wordt minimaal 7 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Your Silhouette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:
Your Silhouette gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Your Silhouette en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yoursilhouette.nll

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Your Silhouette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Your Silhouette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Laptop en telefoon, waarop uw gegevens worden bewaard en What’s App en e-mail contact mee plaatsvindt, zijn beveiligd door middel van een wachtwoord en/of toegangscode.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@yoursilhouette.nl.